Sale Order

โปรแกรมออกใบรายการสั่งขาย เพื่อทำการแจ้งขายสินค้าของทางบริษัท เพื่อแจ้งให้กับฝ่ายทางบัญชีได้ทำการตรวจสอบเครดิตลูกค้า ก่อนบันทึกบัญชีราคาสินค้าหรือใบกำกับราคาสินค้า (invoice) สามารถขออนุมัติผ่านทางอีเมล์ให้ฝ่ายบริหารอนุมัติรายการขายได้ กรณีลูกค้าขอวงเงินเครดิตเพื่ม สามารถพิมพ์รายการสินค้าที่มีรหัสบาร์โค้ดสินค้าและ กำหนดวันส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บันทึกขายสินค้า

พนักงานขายสามารถ แจ้งขายสินค้าและทำการจอง Order สินค้า เพื่อขายสินค้าในเขตสินค้าของตนเอง พร้อมบันทึรายงานเปรียบเทียบยอดขาย ในแต่ละวันได้

ตรวจสอบการขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี สามารถตรวจสอบการขายของพนักงานแต่ละเขต เพื่อตรวจสอบยอดเครดิตของลูกค้าก่อนอนมุัติรายการขาย

ผู้จัดการขายอนุมัติการขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถอนุมัติและพิจารณาการขายของทีมงานขายทั้งหมดได้ และสามารถดูสรุปรายงานยอดขายเขตรวมของตัวเองได้

ลูกค้า

พนักงานขายสามารถบันทึกประวัติลูกค้าของเขตตัวเอง และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้าซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูล ร่วมกันได้

บาร์โค้ด

โปรแกรมรองรับการใช้ รหัสบาร์โค้สินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า รหัสสินค้าแบบ EAN-13 ซึ่งใช้ในส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ และรหัสสินค้าแบบ Code 39 สำหรับใช้ในระบบบริหารการจัดการคลังสินค้า

รายงาน

รองรับรูปแบบรายงานได้หลายประเภท สามารถ Export ในรูปแบบ Excle และ PDF และรายงานแยกตามเขตการขาย พร้อมแยกตามรายชื่อลูกค้า สามารถสรุปยอดเปรียบเทียบ ยอดขายสินค้าตามรายวัน รายเดือน รายปี

1. ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการขาย

2. ทำการกรอกจำนวนสินค้าและราคาขาย

3. ตรวจสอบรายการขายทำการยืนยัน4. บัญชีทำการตรวจสอบรายการขาย

5. บัญชีทำการออกเอกสาร Invoice

6.ขนส่งได้รับรายการเตรียมสินค้าจัดส่ง

CONTACT INFO

logo_iam7

บริษัท ไอเอเอ็ม 7 จำกัด 14/3579 หมู่ 14 ซ.บัวทองธานี 24 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หมายเลข LINE : 080-7786781