Help Desk 3

โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สำนักงาน เหมาะสำหรับกับหน่วยงาน IT เพื่อจัดบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในหน่วยงาน บันทึกค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และสามารถเก็บเป็น KPI รายงานการปฏิบัติงานหน่วยงานสารสนเทศประเมินผลปลายปี สามารถดูกราฟรายงาน และระบบแจ้งเตือนผ่านทางระบบ Email

โปรแกรมออกแบบมาให้ User สามารถใช้งานได้ง่าย มีระบบ Emai แจ้งเตือนในการแจ้งซ่อม และหลังการให้บริการ รวมถึง Graph chart แสดงรายงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบแยกรายเดือน รายปี และใบแจ้งซ่อมเพื่อสะดวกในการเบิกค่าใข้จ่ายหรือเบิกซื้ออะไหล่ในการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบสามารถแสดงประวัติการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ของแต่ละ User แสดงผลรูป User ผู้แจ้งซ่อม เพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือ User สามารถดูบันทึกประวัติการแจ้งซ่อม

บันทึกทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์

บันทึกบัญชี ลงทะเบียนทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถแยกอุปกรณ์ทรัพย์สิน บันทึกหมายเลข Mac Address สำหรับงานสารสนเทศ

ตัวแทนผู้ให้บริการ

สามารถบันทึกประวัติตัวแทนผู้ให้บริการในการนำส่งซ่อม หรือนำส่งเคลมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใปนอกสถานที่ในระหว่างให้บริการ ในกรณีซ่อมผ่านตัวแทนบริการ

สิทธิ์บัตร License

ตัวโปรแกรมสามารถบันทึกประวัติ การใช้ License Software เข้าในระบบ เพื่ตรวจสอบการใช้งาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีการซื้อ License Software

บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อม

สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อม มีขั้นตอนอนุมัติการซ่อม หรือแจ้งยกเลิกบริการ ลำดับคิวในการให้บริการ สามารออกใบแจ้งซ่อมเพื่อนำเบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อม

รายงาน

ระบบรายงานกราฟ ค่าสถิตประวัติการซ่อมในรูปแบบประจำเดือน และรายปี รายงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ประเมินผลงาน KPI

1. กรอกแบบฟรอม์แจ้งขอความช่วยเหลือ

2. ตรวจสอบลำดับคิวการให้บริการ

3 .ส่ง Email แจ้งเตือนถึงฝ่าย IT Support4. IT ตรวจสอบรายละเอียดแจ้งซ่อม

5. IT ลงบันทึกรายละเอียดการซ่อม

6 .IT ออกใบแจ้งซ่อมขออนุมัติส่งซ่อม

CONTACT INFO

logo_iam7

บริษัท ไอเอเอ็ม 7 จำกัด 14/3579 หมู่ 14 ซ.บัวทองธานี 24 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หมายเลข LINE : 080-7786781