Document Control 1.1

โปรแกรมจัดเก็บควบคุมเอกสารคุณภาพ เหมาะสำหรับองค์กรหน่วยงานที่มีเอกสารขอขึ้นทะเบียนเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ DC เพื่อทำการควบคุมในการแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร และการควบคุมเอกสารจากภายนอก โปรแกรมสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน และสามารถบันทึก เก็บประวัติการ Download เอกสารนำไปใช้งานได้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเอกสารตามระบบมาตราฐาน ISO, GMP, HACCP, FAMI-QS และรองรับระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน Internal Audit

สามารถเก็บเอกสารแยกตามกลุ่มเอกสารคุณภาพ

  • QM เอกสารคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
  • SOP เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
  • WI วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
  • FM เอกสารแบบฟรอม์ (Form)
  • SP เอกสารสนับสนุนการทำงาน (Support Document)
  • QP เอกสารการจัดทำระเบียบขั้นตอนการทำงาน (Quality Manual)
  • ETP เอกสารประเภทกลุ่มเดียวกัน (ET CETERA)

จัดเก็บเอกสารตามมาตราฐานคุณภาพ

สามารถจัดเก็บเอกสารตามมาตราฐานคุณภาพ ตามหลักสากล เพื่อเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯโปรแกรมมีส่วนให้ การจัดเก็บเอกสารภายในบริษัทฯ เป็นระเบียนและสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ DC

บันทึกทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพ

หน่วยงานฝ่ายแผนกต่างๆ สามารถขอขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO, FAMI-QS กับหน่วยงาน DC กลางของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดเก็บประวัติในการขึ้นทะเบียนเอกสารทุกครั้ง

การตรวจสอบเอกสารคุณภาพในการขึ้นทะเบียน

เจ้าหน้าที่ DC สามารถทำการตรวจสอบเอกสารคุณภาพในการขึ้นทะเบียน เพื่อทำการอนุมัติเอกสารก่อนนำเอกสารเข้าสู่ระบบ และสามารถประทับตราเอกสาร Online ก่อนนำเข้าแฟ้มเอกสาร เอกสารจึงถูกต้องและเป็น File Update ล่าสุดก่อนนำไปใช้งาน

กำหนดเงื่อนใขในการเข้า Download

เก็บเอกสารแยกตามฝ่ายและแผนก สามารถกำหนดเงื่อนใขในการเข้า Download เอกสารนำไปใช้งานได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ DC เป็นคนกำหนดเงื่อนไขให้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ในแผนกฝ่ายต่างๆ

บันทึกประวัติ LOG การนำไปใช้เอกสาร

มีบันทึกประวัติ LOG การนำไปใช้เอกสารคุณภาพต่างๆในการ Download นำไปใช้งานในแต่ละประเภทของเอกสาร รวมถึง History ในการ Download ของแต่ละตัวเอกสาร

การตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี

รองรับการทำงาน Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ในการตรวจเอกสารภายใน สามารถออกใบ CAR ในระบบ เช่น
AC = Accept (สอดคล้อง)
NC = Non Conformance (ไมสอดคล้อง)
OBS = observation (ข้อสังเกตุ)

1. กรอกแบบฟรอม์แจ้งขอความช่วยเหลือ

2. ตรวจสอบลำดับคิวการให้บริการ

3 .ส่ง Email แจ้งเตือนถึงฝ่าย IT Support4. IT ตรวจสอบรายละเอียดแจ้งซ่อม

5. IT ลงบันทึกรายละเอียดการซ่อม

6 .IT ออกใบแจ้งซ่อมขออนุมัติส่งซ่อม

CONTACT INFO

logo_iam7

บริษัท ไอเอเอ็ม 7 จำกัด 14/3579 หมู่ 14 ซ.บัวทองธานี 24 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หมายเลข LINE : 080-7786781