DOCUMENT CONTROL V.1.1

โปรแกรมถูกออกแบบมาให้รองรับการจัดเอกสาร (Documnet Control) เพื่อทำการควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานองค์กร มีระบบขั้นตอนในการขออนุมัติเอกสาร การควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร การประทับเอกสารจากหน่วยงาน DC เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเอกสาร รวมถึงรายละเอียดประวัติการ Download เอกสารนำไปใช้งาน

1. หน้าต่างแสดงรายละเอียดแฟ้ม

2. การเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

3. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน4. รายการขออนุมัติขึ้นเอกสาร

5. ประวัติการขึ้นทะเบียนเอกสาร

6 .การขอขึ้นทะเบียนเอกสาร


DOCUMENT CONTROL V.1.1
ระบบรองรับการทำงานเป็นระบบ Web Base สามารถติดตั้งได้บนเครื่อง SERVER หรือ Client PC ปกติก็สามารถใช้งานได้ ระบบรองรับการทำงาน บน Windows และบน Linux รองรับการจัดเก็บเอกสารงานหน่วยงาน Documnet Control (DC) เช่น

 • - QM เอกสารคู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
 • - SOP เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 • - WI วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • - FM เอกสารแบบฟรอม์ (Form)
 • - SP เอกสารสนับสนุนการทำงาน (Support Document)
 • - QP เอกสารการจัดทำระเบียบขั้นตอนการทำงาน (Quality Manual)
 • - ETC เอกสารประเภทกลุ่มเดียวกัน (ET CETERA)
 • เพิ่มระบบรายงานประวัติการ Download เอกสารนำไปใช้งาน
 • เพิ่มระบบ อีเมล์ แจ้งเตือนเมื่อมีการอนุมัติเอกสารแล้ว
 • สามารถตั้งค่าเอกสารกลุ่ม Download เอกสารที่สามารถนำออกไปใช้งานได้ หรือ กลุ่มเอกสารควบคุมพิเศษที่ไม่อนุญาติ Download ไปใช้งาน
 • มีระบบขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่
 • เพิ่มระบบขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร
 • มีประวัติหน้าขึ้นทะเบียนเอกสาร หน้าต่างของแต่ละ User ผู้ใช้งาน
 • มีหน้ารายการรออนุมัติ
 • มีหน้าขึ้นทะเบียนแล้ว
 • มีแฟ้มจัดการข้อมูลเอกสารรวมแยกเป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็นฝ่ายและแผนก

CONTACT INFO

logo_iam7

บริษัท ไอเอเอ็ม 7 จำกัด 14/3579 หมู่ 14 ซ.บัวทองธานี 24 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หมายเลข LINE : 080-7786781